Management Service
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
MOBIL: 0905/433 274, 0903/406 032
TELEFÓN: 034/77 47 800 FAX: 034/77 47 801
WEB: http://www.managementservice.sk
 



OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI

 

 8,00 -  8,30 - Prezentácia
 8,30 - 15,00 -Školenie
 
LEKTOR   Mgr. Ľuboš STANKOVIANSKY
Úrad na ochranu osobných údajov
Bratislava
 
 
CIEĽ A ÚČASTNÍCI
Cieľom školenia je objasnenie Zákona
o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení s dôrazom na najčastešie problémy
z uplatňovania zákona v praxi.
Školenie je určené pre všetkých pracovníkov, poverených starostlivosťou o ochranu osobných údajov vo svojich organizáciách a firmách.
Súčasťou školenia sú písomné materiály a OSVEDČENIE o absolvovaní.
PROGRAM ŠKOLENIA
 
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
  zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona 90/2005 Z. z.
 • Zákon o ochrane osobných údajov v kontexte medzinárodných dokumentov - Smernica EP a Rady 95/46/ES a Dohovor RE 108
 • Vymedzenie najdôležitejších pojmov
 • Základné povinnosti prevádzkovateľa a právny podklad spracúvania osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa: poverenie zodpovednej osoby, poučenie oprávnených osôb, registrácia alebo evidencia informačných systémov, výnimky z registrácie
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa za bezpečné spracúvanie osobných údajov, zásady získavania, spracúvania a likvidácie osobných údajov

  12,00 - 12,30 Veľká prestávka

 • Úloha zodpovednej osoby pri dohľade nad ochranou osobných údajov
 • Uplatňovanie práv dotknutej osoby, povinnosti dotknutej osoby, námietky dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov
 • Cezhraničný tok osobných údajov do tretích krajín a v rámci členských štátov EÚ
 • Povinnosť registrácie a evidencie informačných systémov - ako vypĺňať formulár na registráciu a aktualizáciu informačných systémov, základné zásady bezpečnosti informačných systémov, bezpečnostný projekt.
 • Sankcie za porušenie zákona a zverejnenie porušenia zákona
 • Nový právny rámec ochrany osobných údajov v Europskej únii a v Slovenskej republike
 • Odpovede na otázky

 • Odovzdanie OSVEDČENIA o absolvovaní

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY
 
 1. Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom (prihlasujúcou organizáciou) a MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok.

 2. Účastnícky poplatok za 1 účastníka stanovený podľa Zákona č. 18/1996 Zb je 40
  (organizačné náklady, písomné materiály a občerstvenie a DPH).
  Platiteľom DPH odovzdáme faktúru pre odpočet dane počas školenia.
  Prihláseného účastníka môže zastúpiť náhradník.
  Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku treba predložiť pri prezentácii.

 3. Účastníkom prihláseným cez internetovú stránku (www.managementservice.sk)
  ponúkame 10% zľavu. Zľavu je potrebné si uplatniť pri platbe vopred do dátumu splatnosti účastníckeho poplatku, najneskôr pri platbe v hotovosti pri prezentácii.


 4. Príjem záväznej prihlášky nepotvrdzujeme. Oznam obdrží účastník, iba ak dôjde k zmene, alebo ak Vašej požiadavke nebudeme môcť vyhovieť.


HOME  |  2012  |